Quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

Ngày 15 tháng 6 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 13/2018/TT-BCT quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN).

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, bảo quản, sử dụng và tiêu huỷ vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp tại Việt Nam.

Thông tư gồm 04 chương 22 điều, quy định danh mục VLNCN, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất VLNCN; thẩm quyền cấp giấy phép, giấy chứng nhận về quản lý, sử dụng VLNCN, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất VLNCN; xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác Cơ sở dữ liệu về VLNCN, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất VLNCN đối với đối tượng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy VLNCN, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất VLNCN.

Một số điểm chính của Thông tư số 13/2018/TT-BCT:

  1. Theo Thông tư, Danh mục VLNCN được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng tại Việt Nam quy định chi tiết tại Phụ lục I. Danh mục tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất VLNCN được quy định chi tiết tại Phụ lục III.
  2. Thẩm quyền cấp giấy phép, giấy chứng nhận về quản lý, sử dụng VLNCN, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất VLNCN được quy định như sau:
  3. a) Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh, thu hồi: Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất VLNCN; Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất VLNCN; Giấy phép kinh doanh VLNCN; Giấy phép dịch vụ nổ mìn; Giấy phép sử dụng VLNCN cho tổ chức là doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước giữ cổ phần chi phối do Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước hoặc các Bộ, ngành làm đại diện chủ sở hữu vốn, doanh nghiệp hoạt động dầu khí, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp có giấy phép hoạt động khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp hoặc tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học trừ tổ chức, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.
  4. b) Cục Hóa chất cấp, cấp đổi, cấp lại, cấp điều chỉnh, thu hồi: Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất VLNCN; Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu VLNCN; Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất VLNCN.
  5. c) Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép sử dụng VLNCN cho các tổ chức sử dụng VLNCN trên địa bàn, trừ các tổ chức được Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp cấp Giấy phép và các tổ chức thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.
  6. Tổ chức có Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, Giấy phép dịch vụ nổ mìn do Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp cấp phải thông báo bằng văn bản với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi được phép sử dụng VLNCN ít nhất 10 ngày trước khi sử dụng VLNCN theo quy định tại Phụ lục X ban hành kèm theo Thông tư này.
  7. Báo cáo định kỳ trong hoạt động VLNCN:
  8. a) Tổ chức sản xuất, kinh doanh VLNCN báo cáo Bộ Công Thương về tình hình sản xuất, kinh doanh VLNCN trước ngày 15 tháng 7 đối với báo cáo sáu tháng, trước ngày 15 tháng 01 đối với báo cáo năm.
  9. b) Tổ chức sử dụng VLNCN báo cáo Sở Công Thương về tình hình sử dụng VLNCN trước ngày 05 tháng 7 đối với báo cáo sáu tháng, trước ngày 05 tháng 01 đối với báo cáo năm.

Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.

Chi tiết Thông tư 13/2018/TT-BCT xem chi tiết tại đây

Hoàng Huyền (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005166
Views Today : 87
Views This Month : 3750
Views This Year : 11658
Total views : 72198
Language
Skip to content