Quy định về xây dựng và nội dung các tài liệu quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí

Ngày 30 tháng 10 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 40/2018/TT-BCT quy định về xây dựng và nội dung các tài liệu quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/12/2018.

Thông tư số 40/2018/TT-BCT áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân và cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động dầu khí được tiến hành trên đất liền, vùng biển thuộc chủ quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quy định rõ thời điểm xây dựng các tài liệu quản lý an toàn; yêu cầu mô tả tổng quan về Dự án, công trình trong tài liệu quản lý an toàn. Đồng thời hướng dẫn xây dựng chương trình quản lý an toàn; báo cáo đánh giá rủi ro; kế hoạch ứng cứu khẩn cấp…

Bộ trưởng Bộ Công Thương ủy quyền Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp chấp thuận tài liệu về quản lý an toàn của các tổ chức, cá nhân có hoạt động dầu khí. Hướng dẫn tổ chức thực hiện Thông tư này. Đồng thời tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền về quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí theo quy định của pháp luật.

Sở Công Thương các tỉnh có hoạt động dầu khí chủ trì thẩm định, chấp thuận tài liệu về quản lý an toàn của các tổ chức, cá nhân có hoạt động dầu khí có các công trình quy định tại Phụ lục I Thông tư này. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan của tỉnh, thành phố để thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm việc thực hiện nội dung các tài liệu về quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí trên địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu các tổ chức, cá nhân hoạt động dầu khí có trách nhiệm xây dựng các tài liệu về quản lý an toàn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về về tính chính xác của các thông tin, tài liệu và kết quả tính cho quá trình xây dựng các tài liệu về quản lý an toàn; chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp, kế hoạch đảm bảo an toàn cho dự án, công trình; tổ chức diễn tập ứng cứu khẩn cấp theo kế hoạch đã nêu trong tài liệu về quản lý an toàn. Các tổ chức tư vấn chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả phân tích, đánh giá, tính toán các nội dung, số liệu trong các tài liệu quản lý an toàn do mình xây dựng.

Chi tiết Thông tư số 40/2018/TT-BCT xem tại đây.

Kim Oanh (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005001
Views Today : 95
Views This Month : 318
Views This Year : 42727
Total views : 57153
Language
Skip to content