Trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khoá XIV

Thực hiện Văn bản số 3831/UBND-TH ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khoá XIV, trong đó giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã trả lời nội dung kiến nghị của cử tri nêu tại mục 1, Công văn số 75/ĐĐBQH-Vp ngày 03/7/2019 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn.  “Cử tri Nguyễn Thị Hồng Minh, Giám đốc HTX Nông nghiệp Tân Thành, thôn Tân Thành, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn đề nghị các ngành chức năng quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ các Hợp tác xã trong xúc tiến thương mại đưa sản phẩm đi đến các nước; được tiếp cận với các dự án kinh tế để mở rộng sản xuất, tạo công ăn việc làm cho người dân”.

Sau khi xem xét, Sở Công Thương có ý kiến trả lời kiến nghị cử tri như sau:

  1. Về công tác xúc tiến thương mại

Công tác xúc tiến thương mại đặc biệt là xúc tiến, quảng bá giới thiệu sản phẩm nông lâm sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn luôn được tỉnh Bắc Kạn quan tâm thực hiện. Năm 2018, Sở Công Thương đã tham mưu ban hành kế hoạch xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2020, trên cơ sở đó, hàng năm đã tham mưu UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch xúc tiến thương mại của từng năm. Trong đó, Sở Công Thương đã thường xuyên phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Liên minh Hợp tác xã và các sở ngành có liên quan hỗ trợ cho các HTX trên địa bàn tỉnh đối với công tác xúc tiến thương mại, cụ thể:

– Công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, giúp đỡ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn nâng cao năng lực sản xuất, thường xuyên cải tiến mẫu mã, xây dựng thương hiệu sản phẩm; chú trọng tiêu chuẩn chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường nghiên cứu và đưa vào sản xuất các sản phẩm mới, phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng;

– Hàng năm, Sở Công Thương, Liên minh Hợp tác xã đã hỗ trợ cho các HTX đăng ký và trực tiếp tổ chức đoàn của tỉnh tham gia các hội chợ triển lãm, hội nghị kết nối cung cầu trong và ngoài tỉnh để giới thiệu sản phẩm, quảng bá, xây dựng thương hiệu. Tổ chức thực hiện các sự kiện xúc tiến thương mại tại trung tại địa phương (thành phố Bắc Kạn, huyện Ba Bể) và các sự kiện xúc tiến thương mại tại Hà Nội năm 2018, năm 2019 dự kiến tổ chức vào quý IV. Trong đó, đối với HTX Nông nghiệp Tân Thành thời gian qua đã được tham gia xúc tiến thương mại cùng đoàn của Liên minh HTX Việt Nam tại triển lãm gỗ và lâm sản tại Nam Ninh, Trung Quốc tháng 11/2018; tham gia trực tiếp các hội chợ thương mại tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Hải Phòng, Lào Cai do Sở Công Thương và Liên minh HTX hỗ trợ tham gia.;

– Thường xuyên cung cấp thông tin về các sự kiện xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, tuy nhiên do kinh phí xúc tiến thương mại của tỉnh còn hạn hẹp và Hợp tác xã chưa bố trí được thời gian, nguồn kinh phí để tham gia quảng bá, giới thiệu sản phẩm tại nước ngoài.

  1. Hỗ trợ Hợp tác xã được tiếp cận với các dự án kinh tế để mở rộng sản xuất

Các sở, ngành đã tạo điều kiện hỗ trợ cho các hợp tác xã đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; tham gia thực hiện các mô hình hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ hợp tác xã tham gia liên kết theo chuỗi giá trị, cụ thể:

– Liên minh HTX tỉnh đã hỗ trợ HTX được tiếp cận và hưởng các chính sách hỗ trợ. Năm 2017 được hỗ trợ 80 triệu đồng mua sắm máy móc phục vụ chế biến tinh bột nghệ từ nguồn kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới; được vay vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX với số tiền 99 triệu đồng; được hỗ trợ nguồn nhân lực (01 kế toán) theo Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh. Hiện nay Liên minh HTX tỉnh đang hỗ trợ HTX Nông nghiệp Tân Thành hoàn thiện thủ tục vay vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX thuộc Liên minh HTX Việt Nam với tổng số tiền 1,1 tỷ đồng, lãi suất 0,43%/tháng ;

– Năm 2018, Trung tâm Khuyến công và XTTM, Sở Công Thương triển khai đề án khuyến công Quốc gia hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị chế biến nông lâm sản tại HTX Nông nghiệp Tân Thành, tổng kinh phí hỗ trợ là 195,0 triệu đồng từ nguồn vốn khuyến công Quốc gia;

– Thực hiện Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11/4/2017 của HĐND tỉnh về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017-2020, HTX Nông nghiệp Tân Thành đã được lựa chọn tham gia thực hiện mô hình hợp tác xã kiểu mới sản xuất gắn với chuỗi giá trị với sản phẩm tham gia chuỗi giá trị tinh bột nghệ và được hỗ trợ mua sắm máy móc, thiết bị cho xây dựng mô hình: 295.400.000 đồng ;

–  Năm 2019, thực hiện Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2016-2020 và Văn bản số 2816/UBND-KTTCKT ngày 27/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thông báo dự kiến phương án phân bổ nguồn vốn dự phòng 10% thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. HTX Nông nghiệp Tân Thành đã được trình danh mục đề xuất chủ trương đầu tư và dự kiến phân bổ nguồn lực thực hiện chương trình. Nội dung hỗ trợ là: Hỗ trợ xây dựng nhà xưởng chế biến, sân bãi, kho lạnh cho các sản phẩm về nghệ với diện tích 1.200 m2 với tổng mức đầu tư: 5,152 tỷ đồng (trong đó: vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ 4,07 tỷ đồng; vốn đối ứng của HTX 1,082 tỷ đồng để thực hiện trong 02 năm 2019-2020);

– Đối với việc tiếp cận các dự án để được hỗ trợ đầu tư mở rộng sản xuất: Hiện tại HTX nông nghiệp Tân Thành đang tiếp cận dự án “Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ” tỉnh Bắc Kạn để hỗ trợ thực hiện “Đầu tư phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nghệ nếp nhằm nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn” với tổng vốn đầu tư  5,68 tỷ đồng, trong đó kinh phí đề nghị hỗ trợ 2,68 tỷ đồng, hiện tại dự án này đã được các cơ quan chuyên môn thẩm định để xem xét hỗ trợ;

– Bên cạnh đó, HTX Nông nghiệp Tân Thành được hỗ trợ hoàn thiện các tiêu chuẩn của sản phẩm. HTX nông nghiệp Tân Thành có sản phẩm cung ứng ra thị trường là tinh bột nghệ, curcumin nghệ và nghệ thái lát sấy trong đó sản lượng nghệ thái lát sấy có số lượng lớn nhất. Tháng 01/2018, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện thẩm định và cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với chế biến nông lâm sản cho HTX nông nghiệp Tân Thành.

  1. Công tác hỗ trợ các hợp tác xã của các sở, ngành trong thời gian tới

Trong thời gian tới, để tiếp tục hỗ trợ cho các HTX, Tổ hợp tác sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông lâm sản trên địa bàn tỉnh, các sở, ngành sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ:

– Tuyên truyền, hướng dẫn cho các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tiếp cận được các chính sách hỗ trợ cho hợp tác xã nông nghiệp để quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Tập huấn nâng cao năng lực quản trị hợp tác xã nông nghiệp; quan tâm, tạo điều kiện cho các hợp tác xã nông nghiệp tham gia thực hiện các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, mô hình hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và chế biến sản phẩm nông sản, tạo ra những sản phẩm chất lượng có sức cạnh tranh trên thị trường;

– Hỗ trợ, giới thiệu các Hợp tác xã tham gia Chương trình phối hợp phát triển chuỗi cung cấp rau, thịt an toàn cho thành phố Hà Nội do Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản và Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố Hà Nội đồng chủ trì tổ chức; giới thiệu sản phẩm của Hợp tác xã lên Webside của Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản;

– Tiếp tục quan tâm hỗ trợ xúc tiến thương mại và tiếp cận chính sách hỗ trợ cho các HTX trên toàn tỉnh nói chung và HTX Nông nghiệp Tân Thành nói riêng. Tạo điều kiện cho các hợp tác xã nông nghiệp tham gia các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh. Cung cấp thông tin và chủ động hỗ trợ các hợp tác xã khi Bộ Công Thương tổ chức các đoàn khảo sát thị trường, xúc tiến thương mại phù hợp với ngành hàng của các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh./.

Sở Công Thương


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005152
Views Today : 53
Views This Month : 1848
Views This Year : 9756
Total views : 70296
Language
Skip to content