Xây dựng Kế hoạch Truyền thông về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Nhằm quán triệt, triển khai kịp thời các nội dung của Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử (Nghị định 45/2020/NĐ-CP) trong lĩnh vực Công Thương đến các cấp, các ngành và tổ chức, công dân và thực hiện Kế hoạch số 356/KH-UBND ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn truyền thông về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Nhằm thu hút tổ chức, công dân khai thác và sử dụng hiệu quả phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC qua môi trường điện tử, Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn xây dựng Kế hoạch với các nội dung trọng tâm sau:

  1. Nội dung tuyên truyền

1.1. Tuyên truyền các nội dung Nghị định 45/2020/NĐ-CP như: Nguyên tắc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; quyền, nghĩa vụ và các hành vi không được làm của tổ chức, công dân có yêu cầu thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; trách nhiệm và hành vi không được làm của công chức, viên chức tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; quy trình thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; các hoạt động kiểm soát việc cung cấp TTHC trên môi trường điện tử,…

1.2. Tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật, chiến lược về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT); hướng dẫn tổ chức, công dân thực hiện tiếp nhận, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để nâng cao chất lượng phục vụ và tính công khai, minh bạch của cơ quan hành chính Nhà nước; thu hút, định hướng người dân, doanh nghiệp ứng dụng CNTT, tham gia xây dựng Chính quyền điện tử.

1.3. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của CNTT, thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng, đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong công tác lãnh đạo, quản lý và hoạt động. Từ đó có sự chỉ đạo và thực hành quyết liệt để hỗ trợ và ủng hộ các chương trình, kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT.

1.4. Tuyên truyền đầy đủ các nội dung tại mục II.4 của Kế hoạch số 356/KH-UBND ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/ 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025.

1.5. Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

1.6. Tuyên truyền những gương điển hình tiên tiến, các sáng kiến, cách làm hay trong thực hiện TTHC trên môi trường điện tử tại các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc sở. Đồng thời phản ánh những hạn chế, tồn tại trong thực hiện TTHC trên môi trường điện tử của đơn vị; những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu của công chức, viên chức, những việc làm trì trệ trong giải quyết TTHC cho tổ chức và cá nhân.

  1. Hình thức tuyên truyền

2.1. Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: Qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Trang Thông tin điện tử của Sở, xây dựng chuyên mục, tin bài tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật, chiến lược về ứng dụng và phát triển CNTT, về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh và danh mục, cách thức nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4; tuyên truyền kết quả giải quyết TTHC điện tử của cơ quan, đơn vị có giá trị pháp lý như kết quả giải quyết TTHC bằng bản giấy,…để tổ chức, công dân biết và thực hiện.

2.2. Công khai TTHC theo hình thức điện tử: Công khai TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng TTĐT của tỉnh, Trang TTĐT của sở, Trung tâm phục vụ hành chính công, thực hiện công khai TTHC theo hình thức điện tử để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân tìm hiểu, tra cứu thông tin về TTHC.

2.3. Tuyên truyền thông qua các hội nghị, lớp tập huấn và các sinh hoạt cộng đồng: Tuyên truyền về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử qua tổ chức các hội nghị, lớp tập huấn, chú trọng đến thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng; tuyên truyền thông qua công chức, viên chức thuộc các phòng, đơn vị nhất là đội ngũ làm nhiệm vụ giải quyết TTHC, kiểm soát TTHC và đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở; gắn với các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, đơn vị.

2.4. Tuyên truyền thông qua các ứng dụng mạng xã hội (Facebook, Zalo…) và dịch vụ SMS: Tuyên truyền, quán triệt trong đội ngũ công chức, viên chức của đơn vị việc ứng dụng Zalo, Facebook, dịch vụ SMS trong thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Công chức, viên chức phải là lực lượng đi đầu trong triển khai thực hiện, đồng thời giới thiệu đến tổ chức, cá nhân cùng tham gia.

Giao Văn phòng sở: Là đầu mối phối hợp và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí các nội dung thông tin tuyên truyền về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử cho phù hợp; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện tại các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc sở báo cáo lãnh đạo; tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả triển khai thực hiện về UBND tỉnh theo kỳ báo cáo kết quả công tác kiểm soát TTHC định kỳ hàng quý, năm theo quy định.

Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005096
Views Today : 7
Views This Month : 2294
Views This Year : 4783
Total views : 65323
Language
Skip to content