Trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2020, HĐND tỉnh khóa IX

Thực hiện Công văn số 163/UBND-TH ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2020, HĐND tỉnh khóa IX. Trong đó, UBND tỉnh giao Sở Công Thương xem xét, trả lời nội dung kiến nghị của cử tri nêu tại mục V.1, V.2, V.5 và mục VI.6, VI.9 tại Báo cáo số 183/BC-HĐND ngày 31/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Sau khi xem xét, kiểm tra cụ thể Sở Công Thương tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và trả lời cử tri như sau:

  1. Đối với kiến nghị của cử tri nêu tại mục V

1.1. Nội dung kiến nghị tại mục V.1:

– Cử tri Triệu Văn Lai, thôn Pàn Han, xã Bành Trạch, huyện Ba Bể phản ánh: Thôn Pàn Han còn 15 hộ gia đình chưa có điện lưới quốc gia. Đề nghị kéo điện cho 15 hộ dân thôn Pàn Han.

– Trả lời: Hiện nay thôn thôn Pàn Han, xã Bành Trạch, huyện Ba Bể đã có trong danh mục tiểu dự án Cấp điện nông thôn từ nguồn năng lượng tái tạo tỉnh Bắc Kạn, theo Quyết định số 1740/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay dự án chưa được Trung ương cấp vốn để triển khai thực hiện; khi được cấp vốn sẽ triển khai thực hiện theo quy định.

1.2. Nội dung kiến nghị tại V.2:

– Cử tri Triệu Văn Lằm, Trưởng thôn Nà Còi xã Bành Trạch, huyện Ba Bể phản ánh: Hiện nay xã Bành Trạch có 03 thôn chưa có điện (Nà Còi, Bản Lấp, Tổng Làm). Đề nghị kéo điện cho 03 thôn trên.

– Trả lời: Hiện nay, các thôn Nà Còi, Bản Lấp, Tổng Làm, xã Bành Trạch, huyện Ba Bể đã có trong danh mục dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020 tại Quyết định số 3131/QĐ-BCT ngày 27/7/2016 của Bộ Công Thương. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay dự án chưa được Trung ương cấp vốn để triển khai thực hiện; khi được cấp vốn sẽ triển khai thực hiện theo quy định.

1.3. Nội dung kiến nghị tại mục V.5:

– Cử tri Hoàng Thị Ngọc Lan, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ngân Sơn đề nghị: Quan tâm đầu tư lưới điện quốc gia đến các thôn, bản vùng cao của huyện Ngân Sơn, trong đó có những thôn, bản, dân cư sinh sống tập trung nhưng hiện nay chưa có điện.

– Trả lời: Việc đầu tư cấp điện cho các thôn, bản vùng cao, vùng sâu, vùng xa trong cả nước nói chung và tỉnh Bắc Kạn nói riêng luôn được Đảng, chính Chính phủ quan tâm. Cụ thể

+ Giai đoạn 2013 – 2016 tỉnh Bắc Kạn được Trung ương đầu tư Dự án cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện tỉnh Bắc Kạn tại Quyết định số 3009/QĐ-BCT ngày 10/5/2013 của Bộ Công Thương. Với Tổng mức đầu tư của dự án là: 308.857.000.000 đồng; cấp điện cho 149 thôn, bản trên địa bàn 57 xã và 01 thị trấn thuộc 07 huyện của tỉnh Bắc Kạn trong đó có huyện Ngân Sơn.

+ Giai đoạn 2015 – 2020 tỉnh Bắc Kạn tiếp tục được Trung ương quan tâm đầu tư cụ thể: Tại Quyết định số 3131/QĐ-BCT ngày 27/7/2016 của Bộ Công Thương phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 – 2020. Với tổng mức đầu tư là: 363.414.000.000 đồng; cấp điện cho khoảng 3.524 hộ dân thuộc 120 thôn/bản trên địa bàn 41 xã và thị trấn, thuộc 7 huyện của tỉnh Bắc Kạn, trong đó các thôn/bản có dân cư sinh sống tập trung cơ bản đã được đưa vào danh mục của dự án. Tuy nhiên khi dự án này hoàn thành thì vẫn còn rất nhiều hộ dân chưa được sử dụng điện lưới quốc gia, vì các hộ này ở rải rác, phân tán và xa trung tâm nên việc kéo điện lưới từ nguồn lưới điện quốc gia đến là không khả thi vì suất đầu tư cho 01 hộ sử dụng điện quá cao, theo Quyết định số 1740/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu Cấp điện nông thôn, miềm núi và hải đảo, giai đoạn 2016 – 2020 thì các hộ dân này sẽ được cấp điện từ tiểu dự án Cấp điện nông thôn từ nguồn năng lượng tái tạo tỉnh Bắc Kạn.

Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay cả 02 dự án nêu trên vẫn chưa được Trung ương cấp vốn để triển khai thực hiện; khi được cấp vốn sẽ triển khai thực hiện theo quy định.

  1. Đối với kiến nghị của cử tri nêu tại mục VI

2.1. Nội dung kiến nghị tại mục VI.6:

– Cử tri Lục Thị Yến, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm phản ánh: Việc thu giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ tại Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2017 gặp nhiều khó khăn và không thu được (trong đó có chợ Nghiên Loan) do thương lái không nộp, cử tri so sánh có rất nhiều chợ trên địa bàn huyện chưa thực hiện mức thu mới theo Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh. Đề nghị chỉ đạo thực hiện đồng bộ và thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh về thu giá dịch vụ theo quy định”.

– Trả lời: Ngay sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh, Sở Công Thương đã ban hành Văn bản số 06/SCT-QLTM ngày 03 tháng 01 năm 2020 gửi UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 Trong đó, đề nghị UBND các huyện, thành phố triển khai và chủ động hướng dẫn các UBND xã có chợ trên địa bàn; tổ, ban, doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý chợ trên địa bàn huyện, thành phố áp dụng thực hiện Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Đồng thời, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc phát sinh (nếu có) trong quá trình thực hiện việc thu giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đối với các chợ trên địa bàn, báo cáo về Sở Công Thương để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2.2. Nội dung kiến nghị tại mục VI.9

– Cử tri Ma Thế Quốc, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn đề nghị có chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà máy chế biến nông, lâm sản góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất gắn liền vbới chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

– Trà lời: Trong thời gian vừa qua, HĐND tỉnh đã ban hành một số chính sách phát triển một số ngành, lĩnh vực liên quan đến phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản trên địa bàn tỉnh và đang được thực hiện, cụ thể như sau:

+ Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2019 HĐND tỉnh Bắc Kạn về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Trong đó bao gồm nội dung hỗ trợ đầu tư cơ sở bảo quản nông sản; hỗ trợ đầu tư cơ sở chế biến nông, lâm sản.

+ Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2019 HĐND tỉnh Bắc Kạn quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Trong đó, bao gồm hỗ trợ đầu tư máy móc trang thiết bị; xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết bao gồm: Nhà xưởng, bến bãi, kho tàng phục vụ sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; hỗ trợ xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm của tỉnh; hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hoá đối với các cơ sở sản xuất miến dong đầu tư cơ sở vật chất hoặc nâng công suất chế biến miến đạt sản lượng từ 100.000 tấn miến dong trở lên.

Ngoài ra, thực hiện Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công; Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; hằng năm, trên cơ sở đăng ký của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật (gọi chung là cơ sở công nghiệp nông thôn) và ý kiến thẩm định của Sở Công Thương, UBND tỉnh đều ban hành Quyết định phê duyệt danh mục đề án, nhiệm vụ khuyến công để hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong đó ưu tiên hỗ trợ ngành nghề công nghiệp chế biến nông – lâm – thủy sản và chế biến thực phẩm./.

Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004995
Views Today : 151
Views This Month : 3292
Views This Year : 42134
Total views : 56560
Language
Skip to content