Xây dựng Kế hoạch Cải cách hành chính Sở Công Thương Bắc Kạn năm 2018

Thực hiện Quyết định số 2174/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018, trên cơ sở Kế hoạch số 60/KH-SCT ngày 28 tháng 11 năm 2016 về thực hiện CCHC giai đoạn 2016 – 2020, ngày 15 tháng 01 năm 2018 Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 09/QĐ-SCT về phê duyệt Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2018 với mục đính, yêu cầu cụ thể như sau:

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch, thuận lợi cho tổ chức và công dân; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động cơ chế một cửa tại đơn vị. Tổ chức thực hiện các quy định về kiểm soát thủ tục hành chính; rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, có năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của đội ngũ công chức, viên chức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng phục vụ, tính sáng tạo trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp;

Nhằm đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành ở từng phòng, ban, đơn vị trong thực hiện công tác cải cách hành chính; Gắn công tác cải cách hành chính với công tác thi đua khen thưởng và đánh giá, phân loại công chức, viên chức tại đơn vị; triển khai toàn diện các nội dung, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, tập trung thực hiện có hiệu quả các nội dung trọng tâm, trọng điểm.

Chi tiết Quyết định số 09/QĐ-SCT xem tại đây.

                                                                             Sở Công Thương


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004734
Views Today : 79
Views This Month : 4342
Views This Year : 13026
Total views : 27452
Language
Skip to content