Năm 2022: Ngành Công Thương Bắc Kạn nỗ lực vượt khó, hoàn thành các chỉ tiêu được giao

Bước sang năm 2022, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh tiếp tục chịu tác động, ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 bùng phát trên diện rộng và đặc biệt là giá cả xăng dầu tăng mạnh nhất trong những năm qua. Nhưng dưới sự chỉ đạo và điều hành quyết liệt của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng các địa phương, cũng như sự nỗ lực của tập thể công chức, viên chức, ngươi lao động Sở Công Thương, nền kinh tế của tỉnh nói chung và của ngành công thương nói riêng tiếp tục có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2021. Hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, trong đó có sản xuất công nghiệp đã từng bước ổn định và phát triển mạnh đặc biệt phát triển mạnh từ quý II/2022, so cùng kỳ năm trước ngành công nghiệp vẫn đạt tốc độ tăng khá, các nhóm ngành vẫn duy trì và đi vào hoạt động tương đối ổn định. Thị trường hàng hóa ổn định, đa dạng về chủng loại, mẫu mã, hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 03/12/2021 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ sáu (khóa XII) về nhiệm vụ năm 2022; Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2022; Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách năm 2022; Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Sở Công Thương đã xây dựng và ban hành Quyết định số 05/QĐ-SCT ngày 18/01/2022 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện phát triển kinh tế – xã hội ngành Công Thương năm 2022, trong đó đã đề ra mục tiêu và giao 45 nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị tổ chức thực hiện nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2022 mà UBND tỉnh giao cho Sở Công Thương và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tổng giá trị tăng thêm (giá so sánh năm 2010) ngành công nghiệp tăng 10,00% so với cùng kỳ năm 2021. Cơ cấu kinh tế khu vực công nghiệp tiếp tục có sự thay đổi và chuyển dịch theo chiều hướng tăng từ 6,88% năm 2021 lên 7,69% năm 2022. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2022 tăng 8,81% so với cùng kỳ năm 2021. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) năm 2022 ước đạt 1.586,397 tỷ đồng, tăng 10,09% so với năm 2021. Tỷ lệ số hộ dân trên địa bàn tỉnh được sử dụng điện lưới quốc gia tính đến 31/12/2022 đạt 97,66%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2022 trên địa bàn tỉnh ước đạt 6.760 tỷ đồng, tăng 5,79% so với năm 2021, đạt 107,3% so với kế hoạch 2022. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2022 tăng 0,45% so với cùng kỳ 2021. Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục đạt kết quả khá, là điểm sáng trong phát triển khu vực dịch vụ của tỉnh. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2022 ước đạt 34,410 triệu USD (trong đó xuất khẩu đạt 22,003 triệu USD, nhập khẩu đạt 12,407 triệu USD), đạt 137,64% kế hoạch năm, tăng 0,56% so với cùng kỳ năm trước. Mặt hàng xuất khẩu: Đũa gỗ, Gỗ dán ép, Kim loại chì thỏi thô; Hoa quả chế biến; Kẽm Sunfat… Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu: Vener nguyên liệu, Máy móc thiết bị, Tinh quặng kẽm, Hợp kim chì atim, Chế phẩm hóa học, Quặng chì nguyên khai, than cốc, Chế phẩm hóa học…

Trong năm 2022, Sở Công Thương đã tích cực tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao, như:

Về phát triển công nghiệp: Tham mưu xây dựng Phương án phát triển công nghiệp, phát triển cụm công nghiệp để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050 phát triển 27 cụm công nghiệp với tổng diện tích 903,4ha;Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt bổ sung 02 CCN vào Quy hoạch (CCN Quảng Chu 1, CCN Thanh Thịnh) và thành lập 01 CCN; Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 về việc điều chỉnh, bổ sung Hợp phần II – Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV của Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 – 2025, có xét đến năm 2035; Tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Công Thương xem xét bổ sung 10 Dự án nhà máy điện gió trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn với tổng công suất 1.340MW vào Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia; Thường xuyên thăm nắm, đôn đốc tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN Quảng Chu, CCN Cẩm Giàng để đề xuất các giải pháp, kiến nghị với chính quyền, các sở ngành và địa phương để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng; Thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng thuộc diện ưu tiên cấp điện năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Tham mưu UBND tỉnh ban hành và triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2022; tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa năm 2022; triển khai thực hiện 15 đề án, nhiệm vụ khuyến công (trong đó 04 đề án khuyến công quốc gia; 11 nhiệm vụ, đề án khuyến công địa phương) với tổng kinh phí thực hiện là 2,196 tỷ đồng; Tổ chức kiểm tra chuyên ngành việc chấp hành quy định pháp luật về hoạt động sản xuất, sử dụng, bảo quản hóa chất, tiền chất công nghiệp trên địa bàn tỉnh;…..

Về phát triển thương mại, dịch vụ: Thường xuyên làm tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại, theo dõi, nắm bắt biến động của thị trường để kịp thời báo cáo, tham mưu khi có những biến động về giá cả, về cơ chế chính sách…; Tham mưu UBND tỉnh triển khai Phương án số 805/PA-UBND ngày 28/ 12/2021 về chuẩn bị nguồn hàng, dự trữ hàng hóa và các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2021, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 4/4/2022 triển khai Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược “Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Cán sự Đảng tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy Dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 19/4/2012 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh (Khóa X) về phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn tỉnh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; Phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh rà soát các cơ sở bán xăng dầu quy mô nhỏ trên địa bàn tỉnh và ban hành văn bản hướng dẫn các quy định hiện hành về kinh doanh xăng dầu quy mô nhỏ trên địa bàn tỉnh. Phối hợp các đơn vị liên quan (Cục Quản lý thị trường tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh) kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu của các thương nhân cung cấp xăng dầu và các thương nhân kinh doanh xăng dầu có cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh; Hỗ trợ xây dựng mô hình điểm mua bán hàng hóa, sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền phục vụ hoạt động sản xuất và tiêu dùng triển khai tại xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể; Hỗ trợ xây dựng 01 mô hình điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tinh hoa hàng Việt Nam”, “Tự hào hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh (Dự kiến hoàn thành trong năm 2022); Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam – Ngày 15/3/2022 và Tuần lễ thương hiệu Quốc gia chào mừng ngày thương hiệu Việt Nam (20/4); Thành lập đoàn, tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và kiểm tra hậu kiểm an toàn thực phẩm trong dịp Tết trung thu đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm lĩnh vực ngành công thương trên địa bàn tỉnh; thực hiện 10 đề án, nhiệm vụ xúc tiến thương mại) với tổng kinh phí thực hiện là trên 1,434 tỷ đồng.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có tổng số 64 chợ (trong đó có 10 chợ thành thị, 54 chợ nông thôn) gồm: 01 chợ hạng 1, 04 chợ hạng 2 và 59 chợ hạng 3. Các chợ cơ bản được phân bố hợp lý, phù hợp với điều kiện địa hình, địa giới của địa phương; phát huy hiệu quả tốt trong việc thu hút, tập trung lực lượng hàng hoá lớn từ các nguồn sản xuất, kinh doanh trong và ngoài tỉnh; phục vụ nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hoá và tiêu dùng của nhân dân. Trong năm 2022, đơn vị đã tổ chức thực hiện nhân rộng mô hình thí điểm ATTP đối với 03 chợ, gồm: Chợ thị trấn Phủ Thông, Chợ thị trấn Đồng Tâm và Chợ Bộc Bố. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 07 chợ được xây dựng mô hình thí điểm chợ đảm bảo ATTP, cơ bản đáp ứng TCVN 11856:2017 – Chợ kinh doanh thực phẩm.

Bên cạnh đó Sở Công Thương cũng đã triển khai tốt công tác cải cách hành chính; công tác thanh tra, kiểm tra; Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng; Công tác xây dựng nông thôn mới; ….: Ban hành Kế hoạch số 07/KH-SCT ngày 27/01/2022 về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022, theo đó Sở Công Thương đã xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính tập trung với 07 nội dung và 45 nhiệm vụ cụ thể, hiện nay đơn vị đã hoàn thành được 45/45 nội dung (đạt 100%) kế hoạch đề ra. Xây dựng và triển khai Kế hoạch số 67/KH-SCT ngày 25/7/2022 về nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Sở Công Thương Bắc Kạn; Kế hoạch số 69/KH-SCT ngày 25/7/2022 về khắc phục những tồn tại, hạn chế Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021, nâng cao Chỉ số năm 2022 và những năm tiếp theo của Sở Công Thương Bắc Kạn; Kế hoạch số 70/KH-SCT ngày 26/7/2022 về khắc phục những tồn tại, hạn chế Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công năm 2021, nâng cao Chỉ số năm 2022 và những năm tiếp theo của Sở Công Thương Bắc Kạn. Trong năm, đơn vị đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành 04 văn bản quy phạm pháp luật, gồm: Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 bãi bỏ Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của UBND tỉnh về một số thủ tục rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 16/6/2022 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn; dự thảo Quyết định ban hành Quy định về khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành các công trình hạ tầng bảo vệ môi trường đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (hiện nay Sở đã trình UBND tỉnh xem xét).

Thực hiện rà soát, đánh giá 33 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, trong đó kiến nghị phương án đơn giản hóa đối với 09 thủ tục hành chính, đến nay cả 09 TTHC đã được UBND tỉnh ban hành Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa TTHC trên địa bàn tỉnh, số tiền tiết kiệm được thông qua đơn giản hóa là 119.430.400 đồng, tỷ lệ chi phí tiết kiệm 11,32%.

Tại thời điểm báo cáo, đơn vị có 83/133 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở phục vụ dịch vụ công trực tuyến toàn trình; có 50 TTHC/133 TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần. 100% dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương đã được cung cấp trên môi trường điện tử. Năm 2022, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công đã tiếp nhận và trả kết quả được 13.126 hồ sơ, trong đó: 13.116 hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn theo quy định, hồ sơ chưa giải quyết trong hạn 07 hồ sơ; chờ bổ sung 01 hồ sơ; trả lại 02 hồ sơ.

Thực hiện Quyết định số 2297/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 2438/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra liên ngành trong lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022, Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 151/QĐ-SCT ngày 15/12/2021 về việc phê duyệt kế hoạch kiểm tra năm 2022. Theo đó, trong năm đơn vị đã thực hiện 08 cuộc kiểm tra, trong đó 03 cuộc kiểm tra nội bộ và không thực hiện công tác thanh tra hành chính. Qua công tác kiểm tra, đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 01 tổ chức, với số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 10 triệu đồng. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được lãnh đạo Sở quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Sở đã ban hành Quyết định về Quy chế tiếp công dân, trong đó quy định thời gian tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở (vào ngày 24 hàng tháng) và tiếp tục được thông báo tại Thông báo số 04/TB-SCT ngày 05/01/2022 của Sở Công Thương về lịch tiếp công dân năm 2022; bên cạnh đó, thực hiện lịch tiếp công dân từ đầu năm, Sở luôn có công chức trực tiếp công dân, tuy nhiên không có công dân nào đến khiếu nại, tố cáo hoặc phản ánh trực tiếp tại đơn vị.

Ban hành và triển khai Kế hoạch số 04/KH-SCT ngày 27/01/2022 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022, Kế hoạch số 15/KH-SCT ngày 18/02/2022 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 11/02/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình số 11-Ctr/TU ngày 17/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trọng tâm công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022. Thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Theo dõi việc thực hiện tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của công chức, viên chức; triển khai thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập cá nhân và thực hiện công khai bản kê khai tài sản theo quy định. Trong năm, Sở Công Thương không có vụ việc, đối tượng tham nhũng nào được phát hiện cũng như không có tài sản tham nhũng nào được phát hiện.

Ban hành và triển khai Kế hoạch số 46/KH-SCT ngày 20/5/2022 để triển khai thực hiện giúp đỡ xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn xây dựng nông thôn mới năm 2022 theo sự phân công của Tỉnh ủy, phối hợp với Chính quyền xã Trung Hòa tổ chức thay 200 bóng đèn tiết kiệm điện trị giá 13 triệu đồng cho các hộ thuộc đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo; vận động công chức, viên chức và người lao động ủng hộ 01 (một) ngày lương/năm đóng góp “Quỹ xây dựng nông thôn mới” của Sở để hỗ trợ xã triển khai, xây dựng nông thôn mới trong năm 2022 với số tiền khoảng 10 triệu đồng. Ngoài ra, thực hiện nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch 125/KH-UBND ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn năm 2022, đơn vị đã xây dựng Kế hoạch số 61/KH-SCT ngày 28/6/2022 và triển khai hướng dẫn áp dụng các quyết định của Bộ Công Thương đối với tiêu chí số 4 về điện và tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại đối với các xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Đã tổ chức hướng dẫn được 05 xã dự kiến đạt chuẩn trong năm 2022 về tiêu chí số 4 về điện theo Quyết định số 4293/QĐ-BCT ngày 28/10/2016 và tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại theo Quyết định số 1214/QĐ-BCT ngày 22/6/2022 của Bộ Công Thương.

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2022, bước sang năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện phát triển kinh tế – xã hội, phấn đấu hoàn thành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XII và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025.  ngành công thương tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tập thể công chức, viên chức, người lao động tiếp tục nỗ lực vượt khó hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu năm 2023 đã được UBND tỉnh giao.

HB
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005163
Views Today : 5
Views This Month : 3271
Views This Year : 11179
Total views : 71719
Language
Skip to content